Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

 

 • 1. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o finansach publicznych.
 • 2. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości budżetowej.
 • 3. Opracowanie projektu budżetu Gminy
 • 4. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej.
 • 5. Przygotowywanie projektu zmian w budżecie w ramach kompetencji określonych ustawą o finansach publicznych.
 • 6. Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.
 • 7. Sporządzanie i analiza sprawozdań z wykonania budżetu Gminy i przestrzeganie zasad     dyscypliny budżetowej.
 • 8. Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej gminy.
 • 9. Prowadzenie rozliczeń ze Skarbem państwa, subwencji oraz przygotowywanie wniosków o udzielenie pożyczek, kredytów i dotacji.
 • 10. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania z budżetu gminy dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy i bieżąca kontrola ich wykorzystania.
 • 11. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacji na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy.
 • 12. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem inwestycji realizowanych przez gminę.
 • 13. Sprawowanie kontroli wykonania budżetu przez Wydziały Urzędu gminy oraz jednostki organizacyjne gminy.
 • 14. Prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu Gminy:
 •     a) ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów,
 •     b) ewidencja wydatków budżetowych,
 •     c) prowadzenie spraw funduszy celowych.
 • 15. Przygotowywanie materiałów do projektów uchwał w zakresie wykonywania  budżetu, poboru podatków oraz ulg i zwolnień od podatków i opłat lokalnych.
 • 16. Wymiar, pobór i rozliczanie łącznego zobowiązania pieniężnego: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz innych należności, zabezpieczanie należności przez wpis hipoteki, przeprowadzanie kontroli podatkowych.
 • 17. Pobór podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.
 • 18. Przyjmowanie i zbieranie informacji podatkowych oraz innych materiałów i danych mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków.
 • 19. Ewidencja i pobór opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu, użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości i opłat adiacenckich.
 • 20. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej budżetu.
 • 21. Prowadzenie obsługi księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • 22. Prowadzenie spraw płacowych pracowników.
 • 23. Sporządzanie list wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń ZUS i US.
 • 24. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 • 25. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS oraz Urzędem Skarbowym i bankami.
 • 26. Nadzór i obsługa w zakresie dyspozycji środkami finansowymi sołectw.
 • 27. Prowadzenie rejestru opłaty skarbowej.
 • 28. Prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży dla celów ustalania i odprowadzania podatku od towarów i usług.
 • 29. Wydawanie zaświadczeń w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników.
 • 30. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
 • 31. Wydawanie zaświadczeń w indywidualnych sprawach dotyczących podatników.
 • 32. Obsługa wniosków w sprawach o umorzenie, odroczenie oraz rozłożenie na raty należności podatkowych.
 • 33. Współpraca z sołtysami w zakresie pobierania należności podatkowych (rozliczanie sołtysów, naliczanie prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa).
 • 34. Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • 35. Zapewnienie finansowej obsługi placówek oświatowych łącznie ze sporządzaniem list płac pracowników.
 • 36. Wykonywanie zadań w zakresie inwentaryzacji majątku Gminy.
 • 37. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia i osób.
 • 38. Prowadzenie ewidencji wartościowej i wartościowo – ilościowej zakupionych i przyjętych na stan środków trwałych.
 • 39. Przyjmowanie, opisywanie faktur za towary i usługi dotyczące Wydziału oraz  stwierdzanie czy wydatek jest uzasadniony pod względem celowym, gospodarczym i legalnym.
 • 40. Sporządzanie dokumentów  szczegółowo określających przedmioty oraz wartości  zamówień dotyczących Wydziału na potrzeby  zamówień publicznych.
 • 41. Dotyczących Wydziału na potrzeby zamówień publicznych.
 • 42. Udzielanie informacji publicznej w sprawach objętych zakresem Wydziału.
 • 43. Przygotowywanie w formie elektronicznej materiałów z zakresu swojego działania do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • 44. Realizacja obowiązków wynikających z procedur kontroli zarządczej.
 • 45. Przy oznaczaniu akt Wydział stosuje symbol „WF”.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".