Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Spis formularzy B 
- karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych

Spis formularzy C - karty informacyjne dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Spis formularzy D - karty informacyjne dla: polityk, strategii, planów lub programów

Spis formularzy E - karty informacyjne dla: raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Spis formularzy F - karty informacyjne dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii

Spis formularzy G - karty informacyjne dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Spis formularzy H - karty informacyjne dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Spis formularzy I - karty informacyjne dla innych dokumentów


WYSZUKIWANIE KART INFORMACYJNYCH

 

 

 

 

 

Spis formularzy A
Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu Dane podmiotu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Plebanka – Wąbrzeźno” Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wodociągu wiejskiego Węgorzyn-Orzechowo” Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Leśnym w Wałyczu – etap I” Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM „BT 4 3227 PRZYDWÓRZ” na działce nr 18 w miejscowości Trzciano POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działek rolnych o nr 104, 105/3 i 113 w miejscowości Trzciano Marian Zając, Trzciano 5, 87-213 Ryńsk
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej w Ryńsku na działce nr 438/2 (punkt 36827) Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska gm. Wąbrzeźno” Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu RTV i AGD na działce nr 185 w Nielubiu gmina Wąbrzeźno Jolanta Cipkowska, Orzechówko 64,87-213 Ryńsk
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego na działce nr 50/2 w Stanisławkach Marek Rumuński, ul. Żeromskiego 3, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Ryńsku oraz kolektora tłocznego na trasie Ryńsk – Nielub gm. Wąbrzeźno”, będącego realizacją pierwszego etapu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Ryńsk, Trzciano-Sosnówka, Przydwórz gm. Wąbrzeź Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia magazynowego i uruchomieniu w nim lakierni Halina Błażejewicz, Katarzynki 1, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Sitno - Jarantowice” Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu drogowego na drodze gminnej Orzechówko – Orzechowo w km 4+180 Kanału Zgniłka Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ryńsk – Sosnówka – Trzciano – Przydwórz gm. Wąbrzeźno Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 52/1 i 29 (zjazd z drogi) położonej w obrębie miejscowości Ryńsk gmina Wąbrzeźno WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie budynku Gimnazjum w Ryńsku, gm. Wąbrzeźno Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej w GPZ Wąbrzeźno Nowa Energia Sp. z o.o., ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej we wsi Wałyczyk, gmina Wąbrzeźno z włączeniem do sieci wodociągowej we wsi Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej – „Czystochleb A” o łącznej mocy przyłączeniowej 2000 kW, składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 144,00 m npt. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Czystochleb gmina Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski, na działce oznaczonej nr ewid. 2/1 Windkom, Sp. z o.o., ul. Komorowa 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z boiskiem sportowym, gm. Wąbrzeźno Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowie ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Zieleniu Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej – „ENERCOM 53” o mocy 0,8 kW realizowanego na działce nr 275/1 w Ryńsku, gm. Wąbrzeźno, pow. wąbrzeski P U-H-P „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Orzechówko – Ludowice w gminie Wąbrzeźno „Kowalewo Wind” Sp. z o.o., ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Orzechowo - Orzechówko w gminie Wąbrzeźno „Kowalewo Wind” Sp. z o.o., ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża „Jaworze VI” zlokalizowanego na gruntach wsi Jaworze w obrębie działek o geodezyjnych numerach ewidencyjnych Nr 91/1 i Nr 93/1, gmina Wąbrzeźno KM-KRUSZYWA Kukliński Murawski Sp. Jawna z siedzibą ul. Klonowa 10, 87-148 Łysomice
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z boiskiem sportowym, gmina Wąbrzeźno Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: kopalnia kruszywa naturalnego „Węgorzyn” realizowanego na działce nr 130/3 obręb Węgorzyn, gmina Wąbrzeźno PROFIT Jarosław Jankowski,ul. Garncarska 4/6/6, 80-894 Gdańsk
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wydobycie (eksploatacja) złoża kruszywa naturalnego „Orzechowo II” Firma Handlowo-Transportową „MAKSPOL” s.c., ul. Lniana 5B, 87-148 Łysomice
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz skupu i przetwarzania złomu metali zlokalizowanych na działce nr 155 w miejscowości Węgorzyn w powiecie wąbrzeskim Kazimierz Beata Borkowscy, ul. Władysława Broniewskiego 26, 87-140 Chełmża
Wniosek o wydanie opinii o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji „Budowa i rozbudowa bazy gastronomiczno-noclegowej Hotel Rio w Ryńsku przy ulicy Cisowej 5” „ISOTER” Tomasz Kamiński, ul. Mikołaja Ryńskiego 18, 87-213 Ryńsk
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu automatycznej linii do lakierowania detali z metali i tworzyw sztucznych w istniejącej hali wyrobów metalowych Halina Błażejewicz, Katarzynki 1, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi Łabędź – Wronie Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykopaniu stawu rybnego na działce nr 312/3 w Myśliwcu, gm. Wąbrzeźno Alicja Marek Kozubowscy, ul. Władysława Reymonta 5, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu trzech elektrowni wiatrowych typu Enercon-E-53 o mocy 0,8 MW każda, na terenie obrębu Myśliwiec, gmina Wąbrzeźno na działkach o numerach 167/1, 163/1 oraz obrębu Zaskocz, gmina Książki na działce o numerze 41, powiat wąbrzeski ER Energia Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2a/3, 61-127 Poznań
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku gospodarczego na cele usługowe wraz z rozbudową zlokalizowanego na działce o geodezyjnym numerze ewidencyjnym 27/3 położonej w Czystochlebiu, gm. Wąbrzeźno Zbigniew Rydziński, Czystochleb 111, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi w miejscowości Nielub, obręb geodezyjny Łabędź, gmina Wąbrzeźno na działce 185, powiat wąbrzeski Black Water Energia Sp. z o.o., ul. Nieborowska 46/27, 80-034 Gdańsk
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Myśliwiec, Czystochleb, Małe Radowiska, Zieleń, gmina Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski Urząd Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie PE-POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kościuszki 6, 80-451 Gdańsk

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".