Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Ryńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wydział Ochrony Środowiska

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21

Wydział Rolnictwa i Środowiska, I piętro pokój nr 105

Godziny pracy:

Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

 

 

Pracownicy:

Łukasz Gapiński - kierownik, nr telefonu 56 6877523

Katarzyna Darul,  nr telefonu 56 6877549

Krzysztof Zalewski,  nr telefonu 56 6877523

 

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 

1.      Wycinka drzew i krzewów z nieruchomości.

2.      Zgłoszenie nasadzeń drzew na nieruchomości.

3.      Utrzymanie czystości i porządku w gminie, w tym:

3a. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości,

3b. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

4.      Utylizacja azbestu.

5.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

6.      Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

7.      Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

8.      Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

9.      Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż dopuszczalna dla sytuowania obiektów budowlanych od krawędzi drogi gminnej

Ponadto:

10.  Melioracje i gospodarka wodna.

11.  Utrzymanie dróg gminnych.

12.  Gospodarka odpadami.

13.  Formy ochrony środowiska.

14.  Edukacja ekologiczna.

15.  Programowanie ochrony środowiska w gminie.

16.  Leśnictwo i łowiectwo.

 

1. Wycinka drzew i krzewów z nieruchomości

 Podstawa prawna:

 

Art. 83 – 90 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

 

Opłaty:

 • bezpłatne

 

1a. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

 

W przypadku zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, jeśli wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy dokonać zgłoszenia zamiaru wycinki drzew.

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  do 5 tygodni 

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, wypełnione czytelnie, dostępne w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania .
 • Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew na nieruchomości.

 

1b. Usunięcie drzew lub krzewów 

 

Termin załatwienia sprawy:

 • do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wypełniony czytelnie, dostępny w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania.
 • Mapka ewidencyjna, plan sytuacyjny lub własnoręcznie wykonany szkic nieruchomości z zaznaczeniem przeznaczonych do usunięcia drzew lub krzewów.
 • Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.
 • Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest z posiadania więcej niż jednej osoby.
 • Zgoda właściciela nieruchomości sąsiedniej, jeżeli drzewa lub krzewy znajdują się na granicy nieruchomości.

 

2. Zgłoszenie nasadzeń drzew na nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 83c ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

 

Opłaty:

 • bezpłatne

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  w terminie określonym w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów

 

Wymagane dokumenty:

 •  druk zgłoszenia nasadzeń drzew na nieruchomości, wypełniony czytelnie, dostępny w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania.

 

3a. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

 

art. 6m – 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

 

Opłaty:

 •  bezpłatne

 

Termin załatwienia sprawy:

 • pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów.
 • zmiana deklaracji - w przypadku zmiany danych będacych podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - do pobrania
 • załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - do pobrania
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. firmy, zakłady produkcyjny, budynki użyteczności publicznej) - do pobrania

 

3b. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Podstawa prawna:

 

art. 9b i art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

 

Opłaty:

 • bezpłatne w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ryńsk
 • 50 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  niezwłocznie

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych do pobrania
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do pobrania
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

4. Utylizacja azbestu (aktualizacja stanu materiałów zawierających azbest na nieruchomości)

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

 

Opłaty:

 • bezpłatne

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  corocznie do 31 stycznia

 

Wymagane dokumenty:

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania do pobrania
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone do pobrania

 

 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Podstawa prawna:

 

Art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.)

 

Opłaty:

 • 205,00 zł

 

Termin załatwienia sprawy:

 • stosowny do stopnia skomplikowania sprawy

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypełniony czytelnie, dostępny w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania ,
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 •  Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem, że:

-        jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

-        jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

-        jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

 

 6. Oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

 

Podstawa prawna:

 

Art. 33 ust. 2 pkt 4 ppkt b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)

 

Opłaty:

 • bezpłatne

 

Termin załatwienia sprawy:

 • do jednego miesiąca

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, wypełniony czytelnie, dostępny w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania,
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z wyraźnym przebiegiem granic pasa drogowego w dwóch egzemplarzach.
 • Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

  

7. Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

 

Podstawa prawna:

 

Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)

 

Opłaty:

 • bezpłatne

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  do jednego miesiąca

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, wypełniony czytelnie, dostępny w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania ,
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z wyraźnym przebiegiem granic pasa drogowego w dwóch egzemplarzach.
 • Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

 

8. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Podstawa prawna:

 

Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)

 

Opłaty:

 •  bezpłatne

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  do jednego miesiąca

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym, wypełniony czytelnie, dostępny w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania ,
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z wyraźnym przebiegiem granic pasa drogowego w dwóch egzemplarzach.
 • Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

 

9. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż dopuszczalna dla sytuowania obiektów budowlanych od krawędzi drogi gminnej

 

Podstawa prawna:

 

Art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.)

 

Opłaty:

 •  bezpłatne

 

Termin załatwienia sprawy:

 •  do jednego miesiąca

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego, wypełniony czytelnie, dostępny w Urzędzie Gminy, pokój Nr 105 lub do pobrania ,
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z wyraźnym przebiegiem granic pasa drogowego w dwóch egzemplarzach.
 • Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

 

 

Załączniki

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połaczenia działki z drogą publiczną (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urzadzenia w pasie drogowym (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyrobach zawierających azbest (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (75.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik do deklaracji zamieszkałych (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usytuowanie obiektu budowlanego (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpis do rejsetru działalności regulowanej (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamaiaru usunięcia drzew (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie Nasadzeń (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja od nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 2020 (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik do deklaracji 2020 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja od nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy 2020 (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".