Zamknij okno

Urząd Gminy Ryńsk Wersja do druku Drukuj dokument

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21

Wydział Rolnictwa i Środowiska, I piętro pokój nr 106

Godziny pracy:

Codziennie w dni robocze od 7.15 do 15.15

e-mail:rolnictwo@gminarynsk.pl

 

 

Pracownicy:

Włodzimierz Kamiński  kierownik nr telefonu 56 6877527

Barbara Pieróg  nr telefonu 56 6877527

Kamila Zaniewska  nr telefonu 56 6877527

 

W/w osoby zajmują się następującymi sprawami:

 

1. Sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. tj.

·         wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, jej zmiana, przepisanie; dopisanie inwestora

·         sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzanie nowego planu, zmiana istniejącego, zbieranie wniosków do planu,

·         sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryńsk

·         wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

·         wydawanie informacji dla nieruchomości o zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk,

·         wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

·         wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

·         wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryńsk

·         opłaty z tytułu renty planistycznej

·         wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie podanym w komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu,

·         uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  1. Rozgraniczanie nieruchomości

·   wydawanie postanowienia wszczynajcego postępowanie i upoważniającego geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia;

·   wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej granice nieruchomości opisane w protokole rozgraniczeniowym

 

3. Podział nieruchomości

·         wydawanie postanowienia opiniującego zgodność wstępnego podziału nieruchomości  z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w razie braku planu, zgodność z przepisami  lub decyzją o warunkach zabudowy

·         wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości

4. Numeracja porządkowa budynków - nadawanie nowego numeru porządkowego dla budynku, wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze porządkowym.

5. Nadawanie nazw ulic w miejscowościach.

 

6. Gospodarka gruntami:

·         sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych,

·         nabywanie nieruchomości,

·         wydzierżawianie gruntów gminnych,

·         użytkowanie wieczyste nieruchomości,

·         przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

·         opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Załączniki

1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek (80kB)    
1.1 decyzja o warunkach zabudowy - wniosek (241.2kB)    
1.1.2. zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek (28kB)    
1.1.2. zmiana decyzji o warunkach zabudowy - wniosek (72.2kB)    
1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek (54kB)    
1.2 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-wniosek (138kB)    
1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek (34kB)    
1.3 przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy-wniosek (139.9kB)    
1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek (36.5kB)    
1.4 dopisanie inwestora do decyzji o warunkach zabudowy- wniosek (138.6kB)    
1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek (28kB)    
1.5 zaświadczenie o przeznaczeniu w planie miejscowym- wniosek (138.5kB)    
1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek (34.5kB)    
1.6 zaświadczenie o przeznaczeniu ze studium - wniosek (140.1kB)    
1.7 wypis i wyrys ze studium (26kB)    
1.7 wypis i wyrys ze studium (123kB)    
1.8 wypis i wyrys z planu (26kB)    
1.8 wypis i wyrys z planu (68.8kB)    
1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek (33kB)    
1.9 składanie wniosków do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego - wniosek (129.1kB)    
1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek (34kB)    
1.10 składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wniosek (129.9kB)    
2.1 rozgraniczenie - wniosek (37.5kB)    
7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (62.6kB)    
2.1 rozgraniczenie - wniosek (217.7kB)    
3.1 wniosek o podział (14kB)    
3.1 wniosek o podział (545.2kB)    
4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego (15kB)    
4.0 wniosek o nadanie nr porządkowego (274.8kB)    
6.1 Wniosek o sprzedaż nieruchomości (24kB)    
6.1 Wniosek o sprzedaż nieruchomości (38.6kB)    
6.2 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości (22.5kB)    
6.2 Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości (41.9kB)    
6.3 Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (21.5kB)    
6.3 Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (38kB)    
6.4 Wniosek o wydzierżawienie gruntu (22kB)    
6.4 Wniosek o wydzierżawienie gruntu (38.9kB)    
6.5 Wniosek o przepisanie umowy dzierżawy gruntu (24.5kB)    
6.5 Wniosek o przepisanie umowy dzierżawy gruntu (38.4kB)    
6.6 Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu (22.5kB)    
6.6 Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu (39.4kB)    
7 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (34kB)    
Źródło informacji:
Marek Motylski
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-10-25 09:59:31
Ostatnia zmiana:
2019-01-09 12:20:10